GO-Awards

Government Orders – Awards

அரசாணை (நிலை) எண்.138, பள்ளிக்கல்வி (பொ.நூ1)த்துறை, நாள் 11.09.2014
பள்ளிக் கல்வி – பொது நூலகங்கள் – 2014 – 15-ஆம் ஆண்டிற்கான அறிவிப்புகள் – மநில அளவில் நூலக இயக்கம் வளர முனைப்புடன் சிறப்பாற்றும் 3 வாசகர் வடத்தலைவர்களுக்கு “நுலக ஆர்வலர்” விருது வழங்குதல் – ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.