GO – Books and Periodicals

Government Orders –  Books and Periodicals

அரசாணை (நிலை) எண்.89, பள்ளிக்கல்வி(பொ.நூ.1)த்துறை, நாள் 09-05-2017
பள்ளிக்கல்வி – பொது நூலகம் – அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் – தமிழ்நாடு பாட்நூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழக நிதி உதவியின் மூலமாக நூல்கள் மற்றும் பருவ இதழ்கள் வாங்குதல் – ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.

☞ அரசாணை (நிலை) எண்.72, பள்ளிக்கல்வி(பொ.நூ.1)த்துறை, நாள் 19.04.2017
பள்ளிக் கல்வி – பொது நூலக இயக்ககத்தின் கீழ் செயல்படும் நூலகங்களுக்கு ஆங்கில பருவ இதழ்கள் வாங்குதல் – ஆணை வெளியிடப்படுகிறது