புதிய நூலகம் திறக்க

புதிய நூலகம் திறக்க / தரம் உயர்த்த வழிமுறைகள்

பொது நூலகத் துறையில்  பகுதிநேர நூலகங்கள் திறப்பதற்கான வழிமுறைகள் 

ஊர்ப்புற நூலகங்களாக தரம் உயர்த்தல்

கிளை நூலகங்களாக தரம் உயர்த்தல்

முழுநேர நூலகங்களாக தரம் உயர்த்தல்