முகப்பு

”வாழ்க்கையில் அடிப்படைத் தேவைகளுக்கு அடுத்த இடம் புத்தக சாலைகளுக்குத் தரப்பட வேண்டும்.”

– பேரறிஞர் அண்ணா